Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recollir informació estadística sobre els teus hàbits de navegació i poder millorar i personalitzar la teva experiència oferint-te continguts que t'interessen. Si segueixes navegant, considerem que acceptes la seva instal.lació i ús. Pots canviar la configuració o obtenir-ne més informació a Política de cookies

Sala de premsa

Más oportunidades para las personas
  English|  Català | Castellano 
divendres, 24 de març de 2017
El més buscat
Barcelona, divendres 29 de gener de 2016 CaixaBank obté un benefici de 814 milions (+31,4 %) el 2015 i reforça la seva posició com l’entitat líder del mercat espanyol
• Els ingressos bàsics del negoci bancari (marge d’interessos i comissions) aug-menten un 6,5 %, fins als 6.366 milions. El marge d’interessos creix un 4,8 %, fins als 4.353 milions i el marge d’explotació sense despeses extraordinàries arriba fins als 3.663 milions (+15,7 %).

• Descens de la ràtio de morositat fins al 7,9 % (-181 punts bàsics): la morositat està marcada per la forta reducció orgànica dels saldos dubtosos (5.242 milions durant l’any, 2.051 milions dels quals corresponen al quart trimestre).

• Lideratge en banca a Espanya: CaixaBank té una quota de penetració de particulars del 24 % com a entitat principal i manté el lideratge en banca on-line, amb 4,8 milions de clients, i en banca mòbil, amb 2,8 milions.
Imatge

La millora de l’eficiència i la rendibilitat, claus de l’exercici, s’han basat en l’elevada capacitat de generar ingressos (7.726 milions de marge brut, +11,3 %), en la contenció i racionalització de les despeses recurrents (-1,2 % amb perímetre homogeni) i en les menors dotacions per a insolvències (1.593 milions, -23,6 %).

Els recursos de clients pugen a 296.599 milions (+9,1 %) i els crèdits arriben als 206.437 milions (+4,7 %), després de la incorporació de Barclays Bank, SAU i el menor despalanquejament creditici. La nova producció de crèdit manté el creixement: l’hipotecari augmenta un 57 %; el de consum, un 48 %, i el d’empreses, un 23 %.

Durant el 2015, CaixaBank Asset Management i VidaCaixa, filialspropietat de CaixaBank al 100 % de fons d’inversió, assegurances de vida i plans de pensions, han assolit la primera posició en productes d’inversió i previsió, amb més de 108.000 milions gestionats entre fons d’inversió, assegurances d’estalvi i plans de pensions.

L’entitat manté la seva fortalesa en capital,ambunCommon Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l’11,6 %. Segons criteris d’aplicació progressiva, el CET1 regulador se situa en el 12,7 % i la ràtio de capital total assoleix el 15,7 %, la més gran entre les entitats principals del sector financer espanyol. La liquiditat bancària se situa en els 54.090 milions d’euros.

Els diferents programes d’accés a un habitatge social del Grup ”la Caixa” (habitatge assequible, lloguer solidari, lloguer social i Fons Social d’Habitatges) ja tenen ara mateix més de 33.000 habitatges a disposició dels col• lectius amb menys recursos.

CaixaBank, entitat presidida per Isidre Fainé i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir el 2015 un benefici atribuït de 814 milions d’euros, el que suposa un augment del 31,4 % respecte del 2014.

El resultat obtingut es basa en la fortalesa del negoci bancari (7.726 milions de marge brut, +11,3 %), en la contenció i racionalització de les despeses recurrents (-1,2 % amb perímetre homogeni) i en les menors dotacions per a insolvències (1.593 milions, -23,6 %).

La intensa activitat comercial s’ha vist reforçada per la incorporació el 2015 de Barclays Bank, SAU, que ha impulsat el creixement del marge d’interessos (+4,8 %), els ingressos per comissions (+10,3 %), els crèdits sobre clients (+4,7 %) i els recursos de clients (+9,1 %).

A més, continua la bona evolució dels indicadors de la qualitat de l’actiu, amb una nova baixada de la ràtio de morositat en el trimestre, fins a situar-se en el 7,9 %.

A 31 de desembre de 2015, el resultat del negoci bancari i assegurador puja a 1.606 milions d’euros. Inclou l’impacte d’aspectes singulars associats a l’adquisició i integració de Barclays Bank, SAU i a l’acord laboral al qual es va arribar en el segon trimestre. Eliminant aquests impactes, la rendibilitat de l’any (ROTE) arriba a l’10,1 %.

L’epígraf “Altres productes i càrregues d’explotació” recull, en el quart trimestre, la despesa per la contribució al Fons de Garantia de Dipòsits i l’aportació al Fons de Resolució Nacional per un import total de 278 milions.

La gestió de l’eficiència ha estat un element estratègic el 2015 i ho continuarà sent els exercicis vinents. El 2016 s’espera capturar 189 milions d’euros de sinergies de Barclays Bank, SAU (115 milions el 2015) i estalvis derivats de l’Acord Laboral.

CaixaBank consolida el lideratge en el mercat espanyol

La fortalesa comercial del Grup CaixaBank i l’adquisició de Barclays Bank, SAU han permès mantenir el creixement sostingut de les quotes de mercat dels principals productes i serveis financers. A més, CaixaBank ha estat triat “Best Bank in Spain” 2015 per Euromoney i ha estat reconegut com a millor banc del món en serveis de banca mòbil per Forrester Research.

CaixaBank manté el lideratge en banca a Espanya, amb una quota de penetració de particulars del 28,3 % i en banca on-line, amb 4,8 milions de clients actius, i en banca mòbil, amb 2,8 milions.

Durant l’exercici, s’han consolidat les estratègies comercials adreçades a diferents segments de negoci, com AgroBank, CaixaNegocis i HolaBank. A més, fa poc l’entitat va anunciar el llançament d’imaginBank, el primer banc mobile only que es posa en marxa a Espanya.

El focus comercial de l’entitat continua centrat en la captació i vinculació de clients, com ho demostren les 782.000 nòmines captades el 2015 (30 % més que el 2014), cosa que ha permès assolir una quota en nòmines del 24,9 % (+1,8 punts percentuals el 2015), amb un total de més de 3.200.000 nòmines domiciliades.

Els crèdits sobre clients bruts pugen a 206.437 milions (+4,7 %), després de la incorporació de Barclays Bank, SAU i el menor despalanquejament creditor). Durant l’any, la cartera sana sense promotor ha crescut un 7,7 % (+13.231 milions). La variació orgànica (-4,0 %) ha estat marcada per la significativa reducció de l’exposició orgànica al sector promotor (-33,6 % el 2015).

A més, la nova producció de crèdit augmenta un 27 % en relació al 2014: l’hipotecari creix un 57 %; el de consum, un 48 %, i el d’empreses, un 23 %.

Les elevades quotes de mercat en productes de finançament de circulant (19,8 % factoring i confirming, 15,9 % crèdit comercial) reflecteixen el compromís amb el finançament del teixit productiu. La quota total de crèdits arriba fins al 16,4 %.

Els recursos totals de clients se situen en els 296.599 milions, amb un augment de 24.841 milions (+9,1 % el 2015, un +3,2 % de variació orgànica). En línia amb trimestres anteriors, la canalització de l’estalvi cap a productes fora de balanç, a través d’una àmplia oferta diversificada, marca l’evolució dels recursos de clients. La quota de dipòsits se situa en el 15,3 %.

Primera posició en productes d’inversió i previsió

CaixaBank ha assolit el 2015 el lideratge en productes d’inversió i previsió en patrimoni gestionat. En fons d’inversió, CaixaBank Asset Management arriba a una quota del 17,9 %, i manté la primera posició en patrimoni (51.321 milions si s’hi inclouen carteres i Sicavs) i nombre de partícips (1,2 milions). En l’exercici, CaixaBank AM ha rebut subscripcions netes de 7.012 milions en fons d’inversió, que representen el 28 % del total del sector.

En plans de pensions i assegurances d’estalvi, VidaCaixa manté el lideratge en patrimoni gestionat amb una quota de mercat del 21,5 % i 22,2 %, respectivament.

A més, CaixaBank ha superat el 2015 els 108.000 milions gestionats entre fons d’inversió, assegurances d’estalvi i plans de pensions per l’impuls, principalment, de Banca Privada i Banca Premier. Aquesta xifra suposa multiplicar per més de 2,5 vegades la que tenia l’entitat el 2007.

Més ingressos bancaris i contenció de costos

L’evolució dels ingressos i les despeses permet que el marge brut arribi als 7.726 milions (+11,3%) i que el marge d’explotació sense despeses extraordinàries augmenti un 15,7 %, fins als 3.663 milions. Els ingressos bàsics del negoci bancari (marge d’interessos + comissions) creixen un 6,5 %, fins als 6.366 milions d’euros.

D’una banda, el marge d’interessos arriba als 4.353 milions d’euros (+4,8 %) per la forta reducció del cost de l’estalvi al venciment que, juntament amb la incorporació del negoci de Barclays Bank, SAU compensa l’evolució negativa dels tipus d’interès i l’impacte de l’eliminació de les clàusules terra. De l’altra, les comissions se situen en els 2.013 milions (+10,3 %) per l’augment de la comercialització dels productes fora de balanç.

Les despeses recurrents amb perímetre homogeni (proforma incorporant Barclays Bank, SAU el 2014) es redueixen un 1,2 %. Considerant l’impacte de la incorporació de Barclays Bank, SAU les despeses d’explotació recurrents creixen el 7,7 %, fins als 4.063 milions. El total de despeses inclou 259 milions de costos extraordinaris associats a Barclays Bank, SAU i 284 milions relacionats amb l’Acord Laboral al qual s’ha arribat durant el segon trimestre.

Aquesta evolució dels ingressos i els costos permet que la ràtio d’eficiència sense costos extraordinaris millori 1,8 punts percentuals els últims dotze mesos i se situï en el 52,6 %.

Les pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres ascendeixen a 2.516 milions, amb una davallada del 2,4% pel que fa a 2014. S'han reduït les dotacions per a insolvències (-23,6%) i s'han augmentat les altres dotacions, que inclouen l'estimació de la cobertura necessària de contingències futures i el deteriorament d'altres actius.

La morositat baixa 181 punts bàsics, fins al 7,9 %

La ràtio de morositat accelera la seva correcció fins a situar-se en el 7,9 % després de reduir-se en 181 punts bàsics durant l’any, malgrat haver incorporat Barclays Bank, SAU. L’evolució anual està marcada per la reducció orgànica dels saldos dubtosos (-232 punts bàsics) que compensa la incorporació de Barclays Bank, SAU (+21 punts bàsics) i l’impacte del despalanquejament (+30 punts bàsics). Aïllant el sector promotor, la ràtio de morositat disminueix fins al 6,2 % (-27 punts bàsics el 2015).

Els saldos dubtosos baixen fins als 17.100 milions d’euros, amb una caiguda orgànica en tots els segments de risc (-5.242 milions durant l’any, 2.051 dels quals corresponen al quart trimestre).

La intensa activitat de BuildingCenter, filial immobiliària de CaixaBank, ha permès comercialitzar 2.077 milions en vendes i lloguers el 2015.

La cartera neta d’immobles adjudicats disponibles per a la venda puja a 7.259 milions i comença a estabilitzar-se (+540 milions el 2015, 316 milions sense considerar els saldos incorporats de Barclays Bank, SAU), amb un augment de 3 punts percentuals de la cobertura, fins al 58 %.

Els actius immobiliaris de CaixaBank destinats al lloguer pugen, el 31 de desembre de 2015, a 2.966 milions d’euros nets de provisions. La ràtio d’ocupació de la cartera de lloguer se situa en el 93 %.

Reducció del pes del consum de capital de les participades

El 3 de desembre de 2015 el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” i els Consells d’Administració de CaixaBank i de CriteriaCaixa van signar un contracte de permuta sota el qual CaixaBank s’obligava a lliurar a Criteria Caixa el 17,24 % de The Bank of East Asia (BEA) i el 9,01 % de Grupo Financiero Inbursa (GFI), i CriteriaCaixa s’obligava, per part seva, a lliurar a CaixaBank el 9,9 % d’accions pròpies de CaixaBank titularitat de CriteriaCaixa i 642 milions d’euros en efectiu.

Aquesta permuta permet a CaixaBank complir, amb un any d’antelació, l’objectiu del Pla Estratègic 2015-2018 de reduir un terç el pes del consum de capital de la cartera de participades en passar del 16 % de tancament del 2014 a un percentatge inferior al 10 % abans que s’acabi l’any 2016. Amb aquesta operació, el pes del consum de capital de les participades no controlades es redueix fins al voltant del 8 % (proforma a desembre del 2015).

Durant el 2015, els ingressos de la cartera de participades se situen en els 578 milions d’euros (+17,7 %), després del registre de provisions comptables extraordinàries atribuïdes de Repsol el 2015. El 2014, la cartera de renda variable va tenir l’impacte del resultat extraordinari negatiu atribuït a Erste Group Bank.

Fortalesa en capital i excel·lent posició de liquiditat

CaixaBank manté un elevat Core Capital (Common Equity Tier 1) fully loaded de l’11,6 %, aplicant els criteris previstos per al final del període transitori. Segons els criteris d’aplicació progressiva vigents enguany, CaixaBank assoleix una ràtio CET1 reguladora del 12,7 %, mentre que la ràtio de capital total arriba fins al 15,7 %, la més gran entre les entitats principals del sector financer espanyol.

La liquiditat bancària se situa en 54.090 milions (15,7 % de l’actiu del Grup), impactada per l’evolució del gap comercial, la incorporació de Barclays Bank, SAU, el menor finançament institucional i l’increment del finançament del BCE.

La Liquidity Coverage Ratio (LCR), en el quart trimestre del 2015, és del 172 %, i supera àmpliament el 130 % (objectiu definit al Pla Estratègic 2015-2018).

L’Obra Social, 9,9 milions de beneficiaris

La Fundació Bancària ”la Caixa”, que gestiona de manera directa l’Obra Social i agrupa a CriteriaCaixa totes les participacions accionarials del Grup ”la Caixa”, CaixaBank inclòs, ha consolidat la seva activitat durant el 2015 i ha treballat en la definició d’un Pla Estratègic 2016-2019 que guiarà l’acció de l’entitat els quatre anys vinents. L’objectiu: construir una societat millor i més justa, donant oportunitats a les persones que més ho necessiten.

Per fer-ho, l’Obra Social tornarà a disposar d’un pressupost de 500 milions d’euros el 2016, la mateixa partida pressupostària que els vuit anys precedents i xifra que consolida l’entitat com la fundació més important d’Espanya per recursos invertits en acció social i una de les més importats d’Europa i del món.

Els programes socials continuaran sent el pilar d’aquesta acció, amb dues iniciatives plenament consolidades i amb un impacte transformador contrastat: CaixaProinfància i Incorpora.

Al llarg del 2015, el programa de superació de la pobresa infantil, CaixaProinfància, ha atès més de 61.400 menors i les seves famílies a les principals ciutats espanyoles, i el projecte es continuarà ampliant el 2016 amb l’objectiu de garantir el benestar dels infants amb menys oportunitats. En el camp de l’acció social directa, la Fundació de l’Esperança, ubicada al districte de Ciutat Vella a Barcelona, ha incrementat la seva activitat i situa el seu nombre de beneficiaris en més de 1.500.

Incorpora, d’altra banda, ha aconseguit crear 23.626 llocs de treball per a col• lectius desafavorits durant l’últim any, respecte dels 18.405 del 2014. Aquest augment se sustenta en la col• laboració de més de 8.700 empreses de tot Espanya. El projecte impulsarà el 2016 els Punts d’Autoocupació per afavorir l’emprenedoria entre persones en risc o situació d’exclusió.

En aquesta mateixa línia, destaca l’aposta pels joves autònoms a través d’ajudes per pagar la quota de la Seguretat Social. Aquest fons d’ajudes, que estarà disponible fins a finals d’enguany, ja ha arribat a més de 5.700 joves que s’han acollit a la Tarifa Plana del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Compromís centenari amb la gent gran

El 2015, el programa de Gent Gran de l’Obra Social ha celebrat el centenari. Fent patent el vincle històric entre l’entitat i aquest col• lectiu, al llarg de l’exercici passat aquesta iniciativa va tenir 803.000 participants en més de 16.200 propostes socials, culturals, de salut i tecnològiques, adreçades a fomentar l’envelliment actiu, la participació social i el respecte i la dignitat de la gent gran.

També el programa de Voluntaris de ”la Caixa” ha celebrat el 2015 el desè aniversari. Des que es va posar en marxa, han participat en aquest projecte més de 7.600 empleats en actiu, jubilats de l’entitat i els seus familiars, impulsant més de 12.000 activitats a tot Espanya que han arribat a més d’un milió de persones.

Facilitar l’accés a l’habitatge és una altra de les prioritats estratègiques de l’Obra Social, en consonància amb les preocupacions dels ciutadans. A través de diferents iniciatives (habitatge assequible, lloguer solidari, lloguer social i el Fons Social d’Habitatges), el Grup ”la Caixa” ja té més de 33.000 pisos.

En l’àmbit hospitalari, l’Obra Social ja desenvolupa el seu programa d’atenció a persones amb malalties avançades en 109 centres hospitalaris i 123 àrees d’atenció domiciliària. En total, 18.046 pacients han rebut suport psicosocial el 2015, dins d’un programa que també inclou el suport als familiars (més de 24.000) i l’atenció al dol.

Fidel al seu compromís amb l’educació com a motor de progrés individual i col• lectiu, la formació continua sent un pilar fonamental en l’acció de l’entitat. Concretament, el programa eduCaixa ha arribat a més de 2,3 milions d’alumnes de 8.887 escoles espanyoles. Aquesta iniciativa engloba recursos pedagògics, innovadors, pràctics i d’accés fàcil, amb propostes educatives pensades per despertar habilitats emprenedores; potenciar vocacions científiques; divulgar l’art i la cultura, i també promoure el creixement personal fomentant els hàbits saludables, l’educació en valors i la sensibilització social.

De fet, aquesta aposta per l’educació ha transcendit fronteres el 2015 a través de la participació en el projecte Firefly, l’objectiu del qual és millorar l’educació d’infants que viuen en zones rurals de la Xina d’accés difícil i amb temperatures extremes. L’objectiu és oferir més oportunitats educatives a aquests escolars, facilitant-los l’accés al material formatiu que la major part dels alumnes de les regions més desenvolupades ja tenen, i millorant també la capacitació dels professors.

El foment de la cohesió i la convivència intercultural, la reinserció dels interns penitenciaris, el suport a la formació dels universitaris a través de les beques de postgrau o l’impuls a més de 950 projectes d’entitats de tot Espanya a través de les Convocatòries d’Ajuts a Iniciatives Socials, amb una inversió de més de 20 milions, han estat altres línies destacades.

Suport a la programació cultural i científica

En total, l’oferta cultural, científica i educativa de l’Obra Social ”la Caixa” a tot Espanya ha rebut durant l’any 2015 la xifra de 5 milions de visitants, amb un augment del 7,41 % respecte de l’any anterior. A la ciutat de Barcelona, CaixaForum i CosmoCaixa han sumat més d’1,5 milions de visitants.

Específicament en l’àmbit cultural, el 2015 ha estat marcat per la presentació de sengles aliances amb dues institucions de referència internacional: el Museu del Prado i el British Museum. Aquests acords permetran organitzar conjuntament exposicions de primer nivell que recalaran en els diferents centres CaixaForum. Aquests equipaments acullen actualment mostres tan variades com “Dibuixar Versalles. Charles Le Brun (1619-1690)” (CaixaForum Barcelona); “Dones de Roma. Seductores, maternals, excessives” (CaixaForum Madrid), i “El Greco. La mirada de Rusiñol” (CaixaForum Saragossa). La proposta cultural de l’Obra Social s’ha completat amb el suport a la versió digital de la 23a edició del Diccionario de la lengua española de la Real Academia, que rep més de 500 milions de consultes l’any.

La divulgació de les idees i l’avenç del pensament han trobat en el Palau Macaya de l’Obra Social un centre de referència, que durant l’any ha acollit 760 activitats amb més de 41.000 participants. La ubicació al palau de l’Escola Europea d’Humanitats, sota la direcció de Josep Ramoneda, suposa un nou pas en aquesta direcció.

També s’ha intensificat el suport a l’avenç científic durant l’exercici passat amb l’impuls de projectes centrats en la investigació de les malalties d’Alzheimer i Parkinson, les malalties neurodegeneratives, el càncer, la sida o les afeccions cardiovasculars. En aquesta línia, cinc anys després del naixement, l’Institut de Salut Global (ISGlobal) s’ha consolidat com un dels centres de referència en salut global a Europa, amb un paper clau en la lluita contra la malària. En el terreny mediambiental, s’han executat 210 projectes de conservació i millora dels parcs naturals de tot Espanya, en els quals s’ha prioritzat la contractació de persones en risc d’exclusió.

Durant el 2015 s’ha consolidat la col• laboració amb entitats de referència a escala mundial, com la Fundació Bill & Melinda Gates, per promoure la vacunació infantil en els països en via de desenvolupament, o UNICEF, amb l’objectiu de reduir la mortalitat infantil causada per la pneumònia. L’Obra Social també ha segellat una aliança amb el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) per impulsar dos nous projectes de desenvolupament socioeconòmic a Colòmbia. I es continua donant suport a més de 50 iniciatives per millorar les condicions de vida de les poblacions més empobrides del planeta.

Dotze mesos, en definitiva, que han corroborat la millora de la capacitat operativa de l’Obra Social després d’integrar-se en la Fundació Bancària ”la Caixa”, fa poc més d’un any. Un any focalitzat a donar oportunitats a les persones, especialment a les que més les necessiten, a través de línies d’actuació transformadores.

Dotze mesos en els quals 9,9 milions de beneficiaris han participat en les 46.209 iniciatives impulsades per l’ànima del Grup ”la Caixa”, la seva Obra Social. La seva raó de ser.

Cercador
Cercador home
Seleccioni data Seleccioni data
Últimes Notes de Premsa
Recomanacions de navegació icono_pie - Recomanacions de seguretat icono_pie - Atenció a l'usuari icono_pie - Accessibilitat icono_pie
© icono_pie 2017. Tots els drets reservats.
Avís legal icono_pie - Información legal icono_pie- CaixaBank icono_pie