Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recollir informació estadística sobre els teus hàbits de navegació i poder millorar i personalitzar la teva experiència oferint-te continguts que t'interessen. Si segueixes navegant, considerem que acceptes la seva instal.lació i ús. Pots canviar la configuració o obtenir-ne més informació a Política de cookies

Sales de premsa: CaixaBank|Fundació Bancària | Obra Social|CriteriaCaixa

Sala de premsa

Más oportunidades para las personas
  English|  Català | Castellano 
dissabte, 29 d´abril de 2017
El més buscat
Barcelona, divendres 29 d'abril de 2011 “la Caixa” creix en volum de negoci i manté forts sanejaments que permeten, un cop més, elevar la seva solvència (Core Capital del 9,3%) i liquiditat (19.572 milions) El Grup “la Caixa” obté un benefici net recurrent de 336 milions, amb una intensa activitat comercial i elevades dotacions per a insolvències
 L'entitat augmenta la seva solvència un 0,7% fins a assolir un Core Capital del 9,3%, un Tier-1 del 10,5% i un Tier total del 12,2%. El nivell de liquiditat es consolida entre els més alts del sistema financer espanyol, amb 19.572 milions, pràcticament en la seva totalitat de disponibilitat immediata.

 En línia amb l'estratègia de gran prudència de “la Caixa”, s'han registrat dotacions totals per 371 milions, per augmentar la fortalesa del balanç. La ràtio de cobertura se situa en el 65% (el 137% amb garanties hipotecàries) i la ràtio de morositat se situa en el 4,03%.

 El marge d'interessos es mostra estable respecte a l'últim trimestre de 2010 i el marge brut creix un 14%, fins als 1.656 milions d'euros.

 Les comissions han registrat un creixement interanual del 15,8% per l'augment de l'activitat i l'elevat nombre d'operacions, sobretot en el negoci d'empreses, de la banca d'inversió, fons i assegurances, a més de diferents operacions singulars.

 En el primer trimestre no s'ha disposat del fons genèric per a insolvències, que es manté en els 1.835 milions, gràcies a la capacitat de generació d'ingressos, que permet mantenir una gran solidesa financera davant futurs entorns adversos.

 Les despeses d'explotació s'han mantingut estables (+0,2%), el que unit a una gran capacitat comercial, ha permès situar el marge d'explotació en els 805 milions d'euros i la ràtio d'eficiència en el 44,2%.

 La intensa activitat comercial de la xarxa d'oficines ha permès, en un entorn difícil, que el volum de negoci augmenti un 5,3%, fins als 439.207 milions, impulsat pels crèdits sobre clients, que creixen un 5,8%, i recursos totals de clients, que augmenten un 4,9%. El Grup segueix reforçant la seva posició de lideratge al mercat bancari espanyol, amb un augment de les seves principals quotes de mercat, destacant guanys en quota de mercat en fons d'inversió (12,1%), assegurances d'estalvi (14,8%) i plans de pensions (16,2%).

El Grup “la Caixa” ha obtingut un benefici net recurrent de 336 milions d'euros en el primer trimestre de 2011 (-15,4%), en un entorn de durs ajustos de preus. L'entitat creix en volum de negoci i manté forts sanejaments que permeten, una vegada més, elevar la seva solvència i la seva liquiditat, amb una ràtio de morositat continguda i sense disposar del fons genèric per a insolvències, que es manté en els 1.835 milions del tancament de l'exercici 2009, gràcies a la capacitat de generació d'ingressos.

El marge d'interessos del Grup “la Caixa” es mostra estable respecte a l'últim trimestre de 2010 degut, en gran mesura, el traspàs de la caiguda de tipus realitzat per l'entitat a les quotes hipotecàries dels seus clients. El marge se situa en els 701 milions, un 21,5% menys respecte al primer trimestre de 2010, després de la gestió dels volums, els marges d'operacions i de la corba de tipus d'interès.

Les comissions netes han crescut un 15,8% interanual, fins als 383 milions, per l'augment de l'activitat i l'elevat nombre d'operacions, sobretot en el negoci d'empreses, de la banca d'inversió i les assegurances, a més de diferents operacions singulars, amb una adequada gestió dels serveis oferts als  clients.

Els ingressos totals (marge brut) se situen en els 1.656 milions, un 14% més respecte a l'últim trimestre de 2010 i un 4% menys respecte al primer trimestre de 2010. L'estricta política de contenció i racionalització dels costos ha permès mantenir les despeses d'explotació (+0,2%), malgrat la integració de Caixa Girona, i, juntament amb la gran capacitat comercial de la xarxa, han permès situar la ràtio d'eficiència en el 44,2%, i el marge d'explotació en els 805 milions, un 8% menys respecte al primer trimestre de l'any passat, encara que creix un 34,4% respecte a l'últim trimestre.

La ràtio de morositat del Grup “la Caixa” se situa en el 4,03%, 0,32 punts percentuals més que el desembre, gràcies a la gran qualitat de la seva cartera creditícia, a l'exigent gestió del risc i a una molt intensa activitat de recobrament, i continua mantenint un diferencial positiu enfront del 6,2% de mitjana del sector financer el febrer. La ràtio de cobertura es manté en el 65% (el 137% considerant les garanties hipotecàries).

El fons genèric per a insolvències puja a 1.835 milions d'euros, el mateix import que al tancament de l'exercici 2009 i aproximadament el 100% del factor α, el que proporciona una gran solidesa financera a l'entitat davant futurs entorns adversos.

La important generació de resultats de les activitats recurrents del Grup, 805 milions, ha permès fer front a les majors dotacions totals de 371 milions. El benefici net atribuït se situa en els 336 milions (-33%), a causa de que en el primer trimestre de 2010 es van registrar beneficis extraordinaris per 104 milions que, posteriorment, es van aplicar a sanejaments extraordinaris en el segon trimestre de 2010. El ROE se situa en el 8,8%.

Reforça més la seva fortalesa financera

El Grup “la Caixa” manté una posició de lideratge, amb un Core Capital (recursos de màxima qualitat) del 9,3% (+0,7 punts respecte al tancament de l'exercici), el que segueix posant de manifest l'excel·lent nivell de solvència del Grup. El Tier 1 s'ha situat en el 10,5% (+0,6 punts) i el Coeficient de solvència BIS II en el 12,2% (+0,4 punts).

Els recursos propis computables del Grup ascendeixen a 20.209 milions, amb un excedent en recursos propis sobre el requeriment mínim regulador de 7.004 milions, 874 milions més que a tancament de l'exercici.

La liquiditat del Grup se situa en els 19.572 milions, el 7% de l'actiu, i en la seva pràctica totalitat, de disponibilitat immediata. A més, la dependència dels mercats majoristes és únicament de 4.723 milions fins a final d'any i s'ha emès per 5.344 milions fins al mes d'abril, el que proporciona una forta estabilitat, i posa de manifest el gran sentit d'anticipació del Grup.

 Augmenta la seva activitat comercial

L'entitat presidida per Isidre Fainé i dirigida per Joan Maria Nin manté el seu objectiu, en el nou Pla Estratègic 2011-2014 del Grup “la Caixa”, de reforçar el seu tradicional lideratge en banca de particulars amb la implantació d'un model d'especialització de banca personal, banca privada, banca de pimes, banca d'empreses i banca corporativa per donar servei als seus 10,5 milions de clients.

El Grup “la Caixa” ha augmentat les seves principals quotes de mercat en: domiciliació de nòmines (15,5%) i pensions (13,5%), plans de pensions (16,2%), assegurances d'estalvi (14,8%) fons d'inversió (12,1%), dipòsits sector privat resident (10%), crèdits (10,6%), factoring (12,5%) i confirming (14,1%), entre d'altres.

La gran fortalesa comercial del Grup, amb 28.603 empleats, la xarxa més extensa del sistema financer espanyol, amb 5.277 oficines, 8.010 caixers i el lideratge en banca en línia, a través de Línia Oberta (amb més de 6,63 milions de clients), en banca mòbil (amb més d'1,9 milions de clients, el major nombre d'usuaris de serveis financers a Espanya) i en banca electrònica (10,34 milions de targetes), ha permès a l'entitat presentar un creixement del negoci i de l'activitat comercial, equilibrat i de qualitat.

El volum total del negoci s'ha situat en els 439.207 milions (+5,3%), gràcies al creixement sostingut dels dipòsits i al manteniment dels crèdits. Els recursos totals de clients han assolit els 250.512 milions (+4,9% respecte al primer trimestre de 2010), amb una gestió prudent dels  preus, a més de pels forts creixements de plans de pensions, assegurances i fons d'inversió.

La cartera de crèdits sobre clients s'ha situat en els 188.695 milions (+5,8%), amb més de 912.100 operacions en els 12 últims mesos i més de 100.400 milions d'euros de risc concedit. En l'actualitat, més de 381.200 empreses són clients de “la Caixa”.

A més, es manté la bona evolució de Invercaixa, la gestora de fons d'inversió de “la Caixa”, que assoleix una quota del 12,13%, amb un patrimoni gestionat en fons d'inversió de 16.902 milions. Invercaixa és la gestora de fons d'inversió –entre les grans gestores– que més ha crescut en patrimoni en els tres primers mesos de l'any, amb un creixement del 15,5%, gràcies a les fortes entrades de diners, mentre que el mercat creix únicament un 0,94%. Invercaixa va llançar a principis d’any dos nous garantits, el FonCaixa Assegurat i el FonCaixa Estabilitat, que han tingut una excel·lent acollida, amb més de 3.500 milions d'euros d'aportacions netes.

Pla Estratègic 2011-2014 consolida el model de gestió especialitzada

El nou Pla Estratègic 2011-2014 del Grup “la Caixa” estableix com objectius estratègics consolidar el lideratge de “la Caixa” en banca minorista a Espanya, diversificar el negoci, aprofundir en la internacionalització, mantenir el compromís amb el teixit empresarial –a través també d'una distintiva cartera de participades- i reafirmar el compromís social.

En Banca de Particulars, “la Caixa” ha focalitzat la seva activitat, principalment, en la captació i vinculació de clients. En aquest sentit, destaca el programa de fidelització MultiEstrella, que permet oferir als clients avantatges financeres i no financeres associades al grau de vinculació que tenen amb “la Caixa”. Aquest programa ha contribuït a la millora de les quotes de mercat en nòmines i pensions. L'entitat també ha potenciat la seva campanya d'assegurances, amb més de 210.000 noves pòlisses subscrites, i la seva campanya de fons d'inversió.

El volum de recursos i valors gestionat per Banca Personal arriba a més de 61.900 milions d'euros per la bona evolució del saldo de fons d'inversió i per la proposta de valor implementada per “la Caixa”, que es fonamenta en la personalització, la proximitat i el desenvolupament de productes i serveis a mida.

Per la seva banda, Banca Privada, orientada a clients amb més de 500.000 euros de patrimoni sota gestió, segueix consolidant-se i ha incrementat els recursos i valors gestionats fins als 34.900 milions. La bona evolució d'aquest negoci és degut a una filosofia d'assessorament, denominada Time, i en la que l'eix principal és el client, a qui se li ofereixen solucions de valor segons les seves necessitats.

La Banca de Pimes dóna servei a les pimes a través de la xarxa d'oficines i un ampli equip de gestors especialitzats. Actualment, té una quota de penetració del 39% en el segment de petites empreses. ”la Caixa” ha signat recentment un conveni de col·laboració amb l'Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) per obrir una línia de finançament de fins a 65 milions en condicions preferents per a projectes de les pimes a l'exterior.

La Banca d'Empreses, que compta amb una xarxa de 83 centres especialitzats i més de 850 empleats per atendre les necessitats d'aquest col·lectiu, ha assolit un creixement del crèdit de l'11% respecte al mateix període de l'any anterior, fins als 17.250 milions, i del 9% en recursos, fins als 9.059 milions.

Així mateix, “la Caixa” ha millorat les seves quotes de mercat en factoring i confirming, fins al 13,3%, i en comerç exterior (15,1%) gràcies a l'esforç realitzat per completar l'oferta de productes i serveis per atendre les necessitats de caràcter internacional de les empreses.

La Banca Corporativa, que compta amb un equip de 127 persones altament especialitzades, gestiona gairebé 4.000 empreses de 570 grups, amb una facturació superior als 200 milions d'euros anuals, a través de les oficines de l'entitat a Madrid i Barcelona. El saldo mitjà d'inversió i els recursos de clients han crescut els dos un 12% respecte al mateix mes de l'any anterior.

MicroBank, el banc social de “la Caixa”, manté el seu ritme de creixement i consolida el seu model a Espanya. Creat en 2007, ha finançat des d'aleshores 104.353 projectes per un import total de 656,6 milions d'euros. Aquesta dada la converteix en l'entitat financera que més recursos destina a la promoció de projectes i autocupació a través de microcrèdits. Durant els tres primers mesos de l'any, MicroBank ha concedit 10.454 préstecs per un import de 67,7 milions, augmentant així la seva inversió un 45,6% respecte al mateix període de l'any anterior.

Internacionalització: El Caire i Singapur

En el marc del seu pla d'expansió internacional, "la Caixa" compta amb oficines de representació a Londres (Regne Unit), París (França), Milà (Itàlia), Stuttgart i Frankfurt (Alemanya), Istanbul (Turquia), Pequín i Xangai (Xina), Delhi (Índia) i Dubai (EAU). A més, l'entitat també disposa de sucursals pròpies a Varsòvia (Polònia), Bucarest (Romania) i Casablanca (Marroc), país en el qual va ser la primera entitat espanyola a obrir una sucursal.

A més, “la Caixa” té previst inaugurar aquest any noves oficines de representació a El Caire (Egipte) i a Singapur (Singapur).

En relació amb les participacions en entitats financeres, Criteria CaixaCorp, filial de “la Caixa”, compta amb un 20% del capital de GFInbursa, un 30,1% de Banc BPI, un 15,5% de The Bank of East Asia, un 10,1% d’Erste Bank i un 20,8% de Boursorama. A més, compta amb participacions a Gas Natural Fenosa (36,64%), Repsol YPF (12,81%), Abertis (24,61%), Telefónica (5,02%), BME (5,01%), Agbar (24,03%) i Port Aventura.

El valor de mercat de la cartera de participades cotitzada del Grup “la Caixa”, a través de Criteria, puja a 20.134 milions d'euros, amb unes plusvàlues latents de 3.252 milions.

Reorganització del Grup “la Caixa”

Els resultats del primer trimestre de 2011 reforcen la solidesa de l'entitat, en el marc de la reorganització del Grup “la Caixa” que va ser anunciada el 27 de gener de 2011 pels Consells d'Administració de “la Caixa” i de Criteria CaixaCorp. L'Assemblea General de “la Caixa” va aprovar ahir la reorganització del Grup, que segueix, d'aquesta manera, el calendari previst i que s'espera culminar el juliol de 2011.

Aquesta reorganització permetrà al Grup “la Caixa” mantenir tots els negocis en els quals és present actualment i continuar amb el seu ferm compromís amb l'Obra Social.

“la Caixa” traspassarà el seu negoci bancari a Criteria CaixaCorp, que passarà a ser un grup bancari i es denominarà CaixaBank, i Criteria traslladarà part de les seves participacions industrials a una nova entitat que dependrà de “la Caixa”.

“la Caixa” manté el pressupost de l’Obra Social en 500 milions

“la Caixa” mantindrà el pressupost de la seva Obra Social per a 2011 en 500 milions d'euros, el mateix que l'any passat, consolidant una vegada més –i malgrat la conjuntura econòmica desfavorable- el seu compromís amb les persones i amb l'avanç de la societat en la qual es generen els seus beneficis.

La inversió per àrees d'actuació es distribueix en 335 milions d'euros al desenvolupament de programes socials i assistencials (67% de la inversió); 68 milions, a iniciatives científiques i mediambientals (13,6%); 64 milions a activitats culturals (12,8%); i 33 milions a projectes educatius i d'investigació (6,6%).

En l'apartat dels programes socials, l'entitat manté com objectius estratègics per a 2011 la contribució a la superació de la pobresa i de l'exclusió a Espanya; el foment de l'ocupació entre col·lectius amb dificultats; l'atenció psicosocial a persones amb malalties avançades i els seus familiars; i la participació de les persones grans i el seu envelliment actiu.

Al llarg del primer trimestre de l'any, l'Obra Social ha dedicat 12,6 milions d'euros a la concessió d'ajudes a 25.565 nens amb la finalitat de contribuir a evitar la perpetuació de la pobresa en les seves famílies. El Programa Incorpora ha proporcionat, des de la seva posada en marxa en 2006, una oportunitat laboral a 41.075 persones en prop de 14.858 empreses. Així mateix, 18.179 pacients han rebut atenció integral del programa de l'Obra Social d'atenció a persones amb malalties avançades.

A més, l'Obra Social ha presentat “Gent 3.0”, un nou projecte dirigit a convertir-se en plataforma de llançament de la nova generació de persones grans, una generació que deixa enrere el concepte de beneficiaris per convertir-se en protagonistes actius que participen i comparteixen coneixements i experiència amb la resta de la societat.

La construcció de 1.100 habitatges procedents de promocions immobiliàries paralitzades com a conseqüència de la crisi per destinar-les a lloguer assequible per a famílies, joves i persones grans; l'atenció a les persones amb discapacitat a través d'una aliança estratègica de col•laboració entre “la Caixa” i l'ONCE i la concessió de microcrèdits socials i financers a través de MicroBank han estat altres dels àmbits de treball de l'Obra Social.

En l'apartat educatiu, Ses Majestats els Reis van presidir, el dia 1 de març, a CaixaForum Madrid, la cerimònia de lliurament de 116 beques perquè universitaris espanyols puguin ampliar els seus estudis en els millors centres acadèmics de l'estranger. A més, el compromís amb la investigació es va posar de manifest a l'acte de lliurament de les ajudes de la convocatòria RecerCaixa a 20 projectes d'excel·lència, dotats amb 1,4 milions d'euros, impulsats des de les Universitats públiques catalanes.

En el capítol mediambiental, l'Obra Social continua recolzant la conservació i millora dels espais naturals del conjunt d'Espanya i els Museus de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona i Madrid, que al llarg de 2010 van rebre un total de 1.069.000 visitants i van renovar la seva proposta d'exposicions amb les mostres “Dinosaures. Tresors del desert del Gobi” i “Abracadabra. Màgia”, respectivament.

La divulgació de la cultura com motor social ha inspirat el llançament de la Col•lecció Biblioteca Clàssica, una recopilació de les 111 millors obres de la literatura en llengua castellana, impulsada conjuntament per l'Obra Social i per la Real Academia Española. Per part seva, la Fundació Art i Mecenatge, promoguda per “la Caixa” i dirigida a fomentar el reconeixement del mecenatge i el suport a la creació artística, va lliurar els seus primers Premis el dia 2 de març.

Durant 2010, un total d'1,8 milions de visitants van participar de les propostes culturals dels centres CaixaForum de Madrid i Barcelona. Al llarg del primer trimestre de 2011, les inauguracions de la mostra d'art asteca “Teotihuacán. Ciutat dels Déus” i “Construir la Revolució. Art i arquitectura a Rússia 1915-1935” han acaparat l'interès del públic en CaixaForum Barcelona. En les sales de CaixaForum Madrid s'han instal·lat, al seu torn, les fotografies de Jacques Henry Lartigue i els efectes visuals en el món del cinema.

En paral·lel, l'Obra Social ha mantingut el seu compromís amb la difusió del coneixement en el conjunt d'Espanya. Com mostra, l'exposició “Romanorum vita”, que recrea la vida d'una urbs romana en l'època imperial, ha rebut 30.000 visitants durant els seus quatre setmanes d'exhibició a Saragossa.

ADVERTÈNCIA.- La present informació financera del Grup “la Caixa” corresponent al primer trimestre de 2011 ha estat elaborada, pel que fa a la informació de societats participades, fonamentalment en base a estimacions, no podent, en cap cas, ser presa com a base per efectuar previsions sobre els resultats del primer trimestre de 2011 de Criteria CaixaCorp, filial del Grup “la Caixa”.

Cercador
Cercador home
Seleccioni data Seleccioni data
Últimes Notes de Premsa
Recomanacions de navegació icono_pie - Recomanacions de seguretat icono_pie - Atenció a l'usuari icono_pie - Accessibilitat icono_pie
© icono_pie 2017. Tots els drets reservats.
Avís legal icono_pie - Información legal icono_pie- Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" icono_pie